Tuesday, October 27, 2015

സൈബർ പ്രെഡറ്റേഴ്സ് :: ഓൺലൈൻ/സൈബർ കഴുകന്മാർ

സൈബർ പ്രെഡറ്റേഴ്സ് ( Online/Cyber Predators)

പ്രെഡറ്റർ(Predator) എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം  ഇരയായി പിടിച്ചു തിന്നുന്ന മൃഗം എന്നാണ്., സൈബർ ഇടങളിൽ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് കുട്ടികളെ അപകടത്തിൽ പെടുത്താൻ കാത്തിരിക്കൂന്ന ആൾ എന്ന് നമുക്ക് സൈബർ/ഓൺലൈൻ പ്രെഡറ്റേഴ്സിനെ പറയാം.
സൈബർ ഇടങളിലെ ഏറ്റവും അപകടകാരികളാണ് സൈബർ പ്രെഡറ്റേഴ്സ്. സൈബർ ഇടങളിലെ ആൺ/പെൺ കുട്ടികളെ ലൈംഗീകമയി ദുരപയോഗം ചെയ്യുക എന്ന് ലക്ഷ്യത്തോടെ 'പൊയ്മുഖ പ്രൊഫൈലുകളിൽ'(ഫേക്ക് ഐഡികളിൽ) മറഞ്ഞിരിക്കുന്നവരാണ് ഓൺലൈൻ / സൈബർ പ്രെഡറ്റേഴ്സ്.ആൺ/പെൺ വെത്യാസം ഇല്ലാതെ പ്രെഡറ്റ്ർ മിക്കപ്പോഴും ഫേക്ക് ഐഡികളിൽ ആയിരിക്കും സൈബർ ഇടങളിൽ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നത് .കുട്ടികളുടെ പ്രൊഫൈലുകളിലും അവരുടെ പോസ്റ്റു(വോളു)കളിലും നാളുകൾ 'ഗവേഷ്ണം' നടത്തിയതിനുശേഷമാണ് പ്രെഡക്റ്റർ തങളുടെ ഇരകളെ കുരുക്കുന്നത്. പ്രൊഫൈലുകളിൽ നിന്ന് ഏജ് ഗ്രൂപ്പും അവരുടെ ഇഷ്ടാനുഷ്ടങളും ഗ്രൂപ്പുകളും പേജ് ലൈക്കുകളും ഫ്രൻട്സ് ലിസ്റ്റിലുള്ളവരെയും ഒക്കെ 'പഠിച്ചതിനുശേഷം' ഫ്രണ്ട് റിക്വിസ്റ്റുകളൊ മെസേജുകളോ അയച്ചു ബന്ധം തുടങ്ങുന്നു. സ്വാഭാവികമായി തുടങുന്ന സൗഹൃദത്തെ പിന്നീട് ലൈംഗീക കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വഴിതിരിച്ച് വിട്ട് 'ഇരകളെ' കുടുക്കുകയാണ് പ്രെഡറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. കുട്ടികളുടെ സ്റ്റാറ്റസുകൾ (ലൊൺലി,ബോർ....) കണ്ട് അവരുടെ സ്റ്ററ്റസുകൾക്ക് കമ്ന്റുകൾ നൽകി ചാറ്റുകളിലൂടെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് പ്രെഡറ്റർ 'ഇരകളെ' കണ്ടെത്താറുണ്ട്. സൈബർ സ്പേസിലൂടേ കുട്ടികൾക്ക് നേരെ ലൈംഗീക അക്രമണം നടത്തുന്നവർ എന്ന് സൈബർ പ്രെഡറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം.

ഓൺലൈൻ ചർച്ചാ വേദികളിലും മറ്റും കുട്ടികളുടേ ചോദ്യങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകിയും ചർച്ചകളിൽ കുട്ടികളുടെ അഭിപ്രായങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രെഡറ്റർ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സഹായങൾ ചെയ്ത് നൽകുന്നു .കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടങൾ പ്രൊഫൈലുകളിൽ നിന്ന് മനസിലാക്കി അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങി കുട്ടിയുടെ കൂടുതൽ വിവരങൾ മനസിലാക്കുന്ന പ്രെഡറ്റർ അവരുമായി കൂടുതൽ ബന്ധങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നു. സമ്മാനങൾ അയച്ചു നൽകിയും മറ്റും അവരുടെ വിശ്വാസം പിടിച്ചു പറ്റുന്നു. അതിനുശേഷം കുട്ടികളുടെ നിഷ്കളങ്കതയെ ചൂഷ്ണം ചെയ്ത്  മാനസികവും വികാരപരവുമായി കുട്ടികളെ സ്വാധീനിച്ച് അവരെ ശാരീരികവും സാമ്പത്തികവുമായി മുതലെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.

ചില മെയിൽ ഐഡികളിൽ വയസ് (aa1998@zz.com), ആൺ/പെൺ തിരിച്ചറിയലുകൾ (aa_mon@zz.com,aa_mol@zz.com), ഇവ രൻടും കൂടിയോ ഉള്ളതോ ആയിരിക്കും  (aa_mol_1998@zz.com). ഇങ്ങനെയുള്ള മെയിൽ ഐഡികൾ ശേഖരിക്കൂന്ന പ്രെഡറ്റർ മെയിൽ അയച്ചു ബന്ധം തുടങ്ങും. ഇത്തരം മെയിലുകലീൽ ചിലപ്പോൾ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങളോ , അതുപോലുള്ള സൈറ്റുകളുടെ ലിങ്കോ ആയിരിക്കും. ഇത്തരം ഇന്വിറ്റേഷൻ ലിങ്കുകളിൽ നിന്ന് സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിച്ചാൽ അത് പ്രെഡറ്റർക്ക് മനസിലാക്കാൻ പറ്റും. അതോടെ കൂടുതൽ ചിത്രങൾ അയച്ച് 'ഇര'കളുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കും. പിന്നീട് ചാറ്റുറൂമികളിൽ കൂടിയുള്ള സംഭാഷ്ണത്തിലൂടെ 'ഇരയെ' കുരുക്കുന്നു.

ചില കണക്കുകൾ
>> സൈബർ പ്രെഡറ്റേഴ്സ് ഇരയാക്കൂന്നത് കൂടുതലും കുട്ടികളെയാണ്(13 നും 18 നും ഇടയില്പ്രായമുള്ളവരെ). 
>> കുട്ടികളുൾക്ക് എതിരെ നടക്കൂന്ന ഓൺലൈൻ സെക്സ് ക്രൈമുകളിൽ 65% ശതമാനത്തിലും 'ഇരകളുടെ' സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ(വീട്,സ്കൂൾ) ശേഖരിച്ചത് സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റുകളിൽ നിന്നാണ്.
>> സൈബർ സ്പേസിൽ ചിലവഴിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ ഏഴിൽ ഒരാൾക്കെന്ന നിലയിൽ നിലയിൽ 'സെക്സിനു' ക്ഷണനം കിട്ടുന്നു.
>> സൈബർ സ്പേസിൽ ലൈംഗീക അതിക്രമങൾക്ക് വിധേയമാകുന്ന കുട്ടികളിൽ 75% പെൺകുട്ടീകളും 25 % ആൺകുട്ടീകളൂം ആണ്.
>> സൈബർ സ്പേസിൽ ലൈംഗീക അതിക്രമങൾക്ക് വിധേയമാകുന്ന കുട്ടികളിൽ 50% ഓൺലിനിൽ പരിചയപ്പെടൂന്ന അപരിചിത ഐഡികളിലേക്ക്(ഫേക്ക് ഐഡികളിൽ) കുട്ടികൾ തങളുടെ    വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയിട്ടുൻട് . 
>> ഓൺലൈനിൽ ചിലവഴിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ 34% പേർക്ക് മോശ്മായ പെരുമാറ്റം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടൂൻട്.

സൈബർ പ്രെഡറ്റർ തങ്ങളുടെ ഇരകളെ വീഴ്ത്തുന്നതെങ്ങനെ?
സൈബർ പ്രെഡറ്റർ ലക്ഷ്യമിടൂന്നത് കുട്ടികളെ ആയതുകൊൻട് അവരുടെ മാനസിക ശാരീരിക വിചാരവികാരങ്ങളെ ചൂഷ്ണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സൈബർ പ്രെഡറ്റർ തങ്ങളുടെ ഇരകളെ കുരുക്കുന്നത്. അവരതിന് പല വഴികളും തിരഞ്ഞെടുക്കും. ആ വഴികളിൽ ചിലത്......

1. സ്വകാര്യ ചാറ്റിം‌ങ്ങിലൂടെ- 
ചാറ്റ് ഐഡികൾ ശേഖരിക്കുന്ന പ്രെഡറ്റർ 'ഇരകളെ' തങ്ങളുടെ ചാറ്റ് റൂമുകളിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് കെണിയിൽ വീഴുത്തുന്നു. ഈമെയിലിൽ നിന്നോ ചാറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിന്നോ സോഷ്യൽ സൈറ്റുകളിൽ നിന്നോ ഒക്കെയായിരിക്കും പ്രെഡറ്റർ ചാറ്റ് ഐഡികൾ ശേഖരിക്കുക. ഫേക്ക് ഐഡികളിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കൂം ഇവർ ചാറ്റ് റിക്വസ്റ്റുകൾ അയക്കുന്നത്. ഫോൺ വഴിയോ മെസേജുകൾ വഴിയോ പ്രെഡറ്റർ തങ്ങളുടെ ഇരകളുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഡമാക്കും. 

2. മുഖസ്തൂതി - 
 തങ്ങളുടെ ഇരകളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പ്രെഡറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് മുഖസ്തൂതി/പുകഴ്ത്തൽ. 'ഇരകൾ' തങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കലാപരമായോ/കായികപരമായോ കഴിവുകൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ അവതരിപ്പിക്കൂമ്പോൾ അതിനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ടും ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടും 'പ്രെഡറ്റർ' തങ്ങളുടെ ഇരകളുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഡമാക്കുന്നു.

3. ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ
ഓൺലൈൻ മാധ്യമം വഴി സൗഹൃദം ഉണ്ടാക്കിയതിനുശേഷം സൗഹൃദം മറ്റ് രീതികളിലേക്ക് വഴിമാറ്റി വിടുകയും സംസാരങ്ങൾ(ചാറ്റുകൾ-വീഡിയോ ഓഡിയോ) റിക്കോർഡ് ചെയ്യുകയോ , പ്രൊഫൈലുകളിൽ നിന്നോ ചാറ്റ് വഴിയോ ലഭിച്ച  ഫോട്ടോകൾ കൈവശപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തതിനുശേഷം 'പ്രെഡറ്റർ' ഇരകളെ അവ വെച്ച് ഭീക്ഷണിപ്പെടൂത്തി തങ്ങളുടെ വലക്കണ്ണികളിൽ വലിച്ചു മുറുക്കുന്നു. ഈ ചതിക്കുഴികളിൽ വീഴുന്നവർ 'പ്രെഡറ്റർ' ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുന്നു. 

4. വ്യക്തിവിവര ശേഖരണത്തിലൂടെ 
സോഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റുകൾ വഴി വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ 'സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ' പലപ്പോഴും ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ പ്രെഡറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സോഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റുകളിലെ പ്രൊഫൈലുകളിൽ നിന്നും സ്റ്റാറ്റസ്/പോസ്റ്റുകൾ/ഫോട്ടോകൾ വഴി ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പരിചിതനായ ഒരാൾ എന്നപോലെ ഇടപെടാൻ  'പ്രെഡറ്റർ'ക്ക് സഹായകമകുന്നു. 

5. സഹതാപം/സഹാനുഭൂതി 
സഹതാപം/സഹാനുഭൂതി പ്രകടിപ്പിച്ചോ 'പ്രെഡറ്റർ' തന്റെ വേട്ടയാടൽ ആരംഭിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിനു ഫീലിം‌ങ്ങ് 'എലോൺ'/'ബോർ' .... തുടങ്ങിയ സ്റ്റാറ്റസ് മെസേജുകൾ കണ്ട് സഹതാപമോ സഹാനുഭൂതിയോ പ്രകടിപ്പിച്ച് 'പ്രെഡറ്റർ' ഇരയുമായി ബന്ധം തുടങ്ങുന്നു. സമാന ദുഃഖിതർ എന്ന നിലയിൽ 'ഇര' കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 'പ്രെഡറ്ററു'മായി പങ്ക് വെയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകും. 'പ്രെഡറ്റർ' അത് പിന്നീട് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

'സ്വീറ്റി' എന്ന പെൺകുട്ടി കുടുക്കിയ ഓൺലൈൻ കഴുകന്മാർ 

സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ ലൈംഗീകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടീ നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സിലെ ബാലാവകാശ സംഘടനയായ ടെറെ ഡെസ് ഹോംസ് (Terre des Hommes) ഗ്രാഫിക്സ് സഹായത്തോടെ നിർമ്മിച്ചെടുത്ത പത്തുവയസുകാരി ഫിലിപ്പിനോ
An example of a chatroom where an online a predator approached a digital decoy called "Sweetie." Terre des Hommes
പെൺകുട്ടിയായിരുന്നു 'സ്വീറ്റി'. 'സ്വീറ്റി' എന്ന ചാറ്റ് പേരിൽ സൈബർ ലോകത്തേക്ക് എത്തിയ പത്തുവയസുകാരി ഫിലിപ്പിനോ പെൺകുട്ടിയോട് പത്ത് ആഴ്ചയ്ക്കകം അമ്പതിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇരുപതിനായിരത്തോളം ആളുകൾ ആണ് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാറ്റ്രൂമിൽ എത്തിയത്. ആയിരത്തിലധികം ആളുകൾ 'സ്വീറ്റി'യുടെ നഗ്നശരീരം ഓൺലൈൻ വഴി കാണാൻ പണം നൽകാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് 254 പേരും ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് 110 പെരും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 103 ആളുകളും സ്വീറ്റിയോട് അവളുടെ നഗ്നശരീരം വെബ്ക്യാമിനു മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. 2013 നവംബറിൽ ആയിരുന്നു  ടെറെ ഡെസ് ഹോംസിന്റെ 'സ്വീറ്റി' ഓപ്പറേഷൻ.  'സ്വീറ്റി' എന്ന കുട്ടിയുമായി ലൈംഗീക ചുവയോടെ ചാറ്റ് ചെയ്തവരുടയും കുട്ടിയെ ലൈംഗീക ഉപയോഗത്തിനായി പ്രേരിപ്പിച്ചവരുടേയും വിവരങ്ങൾ 'ടെറെ ഡെസ് ഹോംസ്' അതാതു രാജ്യങ്ങളിലെ കുറ്റാന്വേഷ്ണ ഏജൻസികൾക്ക് കൈമാറിയിരുന്നെങ്കിലും മിക്കസ്ഥലങ്ങളിലും തുടർ നടപടികൾ ഉണ്ടായില്ല. എന്നാൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ സ്കോട് റോബർട് ഹൻസ്ൺ (Scott Robert Hansen)  എന്നയാളെ 2014 ഒക്ടോബറിൽ രണ്ടു വർഷത്തെ തടവിന് വിധിച്ചു. 'സ്വീറ്റി' ഓപ്പറേഷനിലെ ആദ്യ ശിക്ഷാനടപടിയായിരുന്നു ഇത്. 


സൈബർ പ്രെഡറ്റേഴ്സിനെ എങനെ തടയാം
>> തങളുടെ വിവരങ്ങൾ അപരിചതരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് തടയുകയും അപരിചിതരോട് ചാറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന കാര്യം.
>> പേഴ്സണൽ വിവരങൾ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് സൈറ്റുകളിൽ പങ്കുവയ്ക്കാതിരിക്കുക.
>> വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന അപരിചിത ഐഡികളിൽ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്താതിരിക്കുക. { കുട്ടികലുടെ പ്രൊഫൈലുകളിൽ നിന്ന് ശെഖരിച്ച വിവരങളുമായിട്ടായിരിക്കും അവർ ആദ്യം    വരിക}
>> ഓൺലൈൻ സ്റ്റാറ്റസുകളും പോസ്റ്റുകളും ആരെല്ലാം കാണണമെന്ന് അവരവർ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക. സറ്റാറ്റസുകളിൽ കമന്റുകളുമായി വരുന്ന അപരിചിതരെ അവഗണിക്കുക.
>> ശരിയായ പേര് ഉപയോഗിക്കാതെ നിക്ക് നെയിമുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് സൈറ്റുകളിൽ അംഗത്വം എടുക്കുക. { ഫേസ്ബുക്ക് റിയൽ നെയിം പോളിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിക്ക് നെയിം യൂസേഴ്സിനെ പേര് മാറ്റാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവരുടെ അക്കൗൻടുകൾ ഡി ആക്റ്റിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ നിർദ്ദേശത്തിന് പ്രായോഗികമായ ചില ബുദ്ധിമുട്ടൂകൾ ഉണ്ട്. 'പ്രെഡറ്ററും' മിക്കപ്പോഴും നിക്ക് നെയിമാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. }
>> അപരിചിതരുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിംഗം, പ്രായം , താമസ സ്ഥലം , പഠിക്കുന്ന സ്ഥലം , വീട് / സ്കൂളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ.... എന്നീ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറുക.
>> ഫോട്ടോകൾ/വീഡിയോകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത് അവഗണിക്കുക.
>> ഓൺലൈൻ അപരിചതരെ ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിട്ട് കാണാതിരിക്കാൻ കഴിവതും ശ്രമിക്കുക. 
>> പോണോഗ്രാഫിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൈറ്റുകൾ/ചിത്രങ്ങൾ/ ലിങ്കുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപരിചിതരെ അകറ്റി നിർത്തുക.  
>> നോ പറയേണ്ടിടത്ത് നോ പറയുക. അപരിചിതരുമായുള്ള ഓൺലൈൻ ബന്ധത്തിന് സ്വയം അതിർത്തി നിർണ്ണയിക്കുക. പോണോഗ്രാഫി പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക.
>> അപരിചിതരിൽ നിന്നുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങൾ/ സമ്മാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ നിരുത്സാഹപ്പെടൂത്തുക.
>> കൂട്ടൂകാരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അപരിചിതർക്ക് നൽകുകയോ അവർ നൽകുന്ന ലിങ്കുകൾ/ഫോട്ടോകൾ.... കൂട്ടൂകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കൂക.

മാതാപിതാക്കൾക്ക് / അദ്ധ്യാപകർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും?
മാതാപിതാക്കൾക്ക്
>> സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട മര്യാദകളെക്കുറിച്ച് കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുക. നല്ല ഒരു സൈബർ ഉപഭോക്താവാൻ പരിശീലിപ്പിക്കുക.
>> കുട്ടികളുടെ 'സൈബർ ഇടപെടലുകൾ' നിരീക്ഷിക്കുക.
>> സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ വ്യക്തി വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നില്ലന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക.
>> സൈബർ ഇടങ്ങളിലെ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് മനസിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
>> കുട്ടികൾ സൈബർ പ്രെഡറ്റേഴ്സിനു ഇരയായി എന്ന് മനസിലാക്കിയാൽ/ കുട്ടികൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചാൽ കുട്ടികളെ കൂടുതൽ കുറ്റപ്പെടൂത്തി സംസാരിക്കാതെ അതിന്റെ സാഹചര്യം എന്താണന്ന് മനസിലാക്കി ഉചിതമായി പെരുമാറുക.തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാതെ പോലീസിൽ പരാതി നൽകുക. നിങ്ങടെ കുട്ടിക്ക് എല്ലാവിധ മാനസികമായ പിന്തുണയും നൽകുക.
>> കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പ്ലാറ്റ് ഫോമിൽ തന്നെ(ഉദാ.ഫേസ്ബുക്കീൽ തന്നെ) ഒന്നിൽക്കൂടുതൽ പ്രൊഫൈലുകൾ ഉണ്ടങ്കിൽ അത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് മനസിലാക്കുക.
>> കുട്ടികൾ മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിം നിങ്ങളുടെ തന്നെ പേരിലുള്ളതാണന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. (മറ്റുള്ളവർ നൽകിയതല്ലന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക). {നിങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സിം    തന്നെയാണങ്കിൽ അതിലെ ഡേറ്റാ ഉപയോഗം , കോളുകൾ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും}
>> കുട്ടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈലുകൾ/ടാബുകൾ/ മറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കോഡ് സൂക്ഷിക്കുക. കുട്ടികൾ സ്വയം വാങ്ങുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടേയും കോഡ് മാതാപിതാക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കൂക. മാതാപിതാക്കളുടെ അറിവോടെയല്ലാതെയുള്ള മൊബൈൽ ഉപയോഗങ്ങൾ നിരുത്സാഹപ്പെടൂത്തുക.
>> കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കൂന്ന സമ്മാനങ്ങൾ/ഗിഫ്റ്റുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ഉറവിടം അറിയുക.
>> ഇന്നത്തെകാലത്ത് കുട്ടികളുടെ നെറ്റ് ഉപയോഗം മാതാപിതാക്കളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊൻടുവരാൻ കഴിയുകയില്ലങ്കിലും കുട്ടികൾ ഇന്റർനെറ്റ് എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക. കുട്ടികൾക്ക് ഇനറ്റ്ർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ വീട്ടിലെ പൊതുഇടങ്ങളിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ഥാപിക്കുക. സോഫ്റ്റുവെയറുകളുടെ സഹായത്തോടെ കുട്ടികളുടെ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗം മനസിലാക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും സാധിക്കും.
>> കുട്ടികളിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി തോന്നിയാൽ അദ്ധ്യാപകരുടെ സഹായം തേടൂക. അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വേണമെങ്കിൽ ചൈൽഡ് ലൈൻ പ്രവർത്തകരുടെ സഹായം കൂടീ തേടൂക.

അദ്ധ്യാപകർക്ക്
>> കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളെക്കാൾ കൂടുതൽ അവരുമായി കൂടുതൽ ഇടപെടൂന്നത് അദ്ധ്യാപകർ ആയതുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങൾ പെട്ടന്ന് മനസിലാകുന്നത് അദ്ധ്യാപകർക്ക് ആണ്. കുട്ടികളിൽ പെട്ടന്ന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങൾ (പഠനത്തിലും/സ്വഭാവത്തിലും) ഉൻടായതായി ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടാൽ അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ കൻടെത്താനും പരിഹാരം ഉൻടാക്കാനും അദ്ധ്യാപകർക്ക് കഴിയണം. ചൈൽഡ് ലൈൻ പ്രവർത്തകരുടെ സഹായം ഉറപ്പാക്കാൻ അദ്ധ്യാപകർക്ക് കഴിയും.
>> കുട്ടികൾ കാരണമില്ലാതെ സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടൂ നിന്നാൽ അതിന്റെ കാരണം അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അദ്ധ്യാപകർ ആണ്.
>> കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള 'ചതി'ക്കുഴികളിൽ പെട്ടതായി സംശയം ഉണ്ടായാൽ അവരെ കുറ്റപ്പെടൂത്താതെ അവർക്ക് ആവശ്യമായ മാനസിക പിന്തുണയും കൗൺസിലിം‌ങ്ങും നിയമസഹായവും നൽകാൻ അദ്ധ്യാപകർ ശ്രദ്ധിക്കുക.
>> കുട്ടികളുടെ വീടുകളീലെ സാഹചര്യം എന്താണന്ന് അദ്ധ്യാപകർ(ക്ലാസ് ടീച്ചർ) അറിഞ്ഞിരിക്കൂന്നത് നല്ലതാണ്. തങ്ങളെ അദ്ധ്യാപകർ(ക്ലാസ് ടീച്ചർ) വ്യക്തിപരമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടന്ന് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ്.
>> ഐടി ക്ലാസുകളിൽ സൈബർ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചും സൈബർ ക്രൈമിനെക്കുറിച്ചും പഠിപ്പിക്കുക/സെമിനാറുകൾ നടത്തുക.
>> സൈബർ ക്രൈമുകളെക്കുറിച്ച് കുട്ടികളിൽ ഒരു അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക. സൈബർ/ഓൺലൈൻ പ്രെഡറ്റർമാരെക്കുറിച്ചും അവരുടെ സ്വഭാവ രീതികളെക്കുറിച്ചും കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുക. 
>> സ്കൂളുകളിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ/ഇന്റ്ർനെറ്റ് ലാബുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് പൊതുവായ ഉപയോഗ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക.ദുരുപയോഗങ്ങൾ ഉൻടാകുന്നില്ലന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.

എന്താണ് ശിക്ഷ?
ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ആക്റ്റ് പ്രകാരം കുട്ടികളെ ലൈംഗീകമായി ഉപയോഗിക്കുകയോ അതിനു ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്ഷൻ 67(ബി) പ്രകാരമുള്ള ശിക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കൂന്നതാണ്. ഓൺലൈൻ വഴിയായി കുട്ടികളെ ലൈംഗീകമായി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുക, അതിനായി ശ്രമിക്കുക/പ്രലോഭിപ്പിക്കുക/ക്ഷണിക്കുക/ആകർഷിക്കുക , കുട്ടികളെ ലൈംഗീകമായി ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമത്തിനായി സഭ്യമല്ലാത്ത രീതിയിലോ അശ്ലീലമായ രീതിയിലോ കുട്ടികളുടെ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയോ ശേഖരിക്കുകയോ പരസ്യപ്പെടുത്തുകയോ വിതരണം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതും 67(ബി)പ്രകാരം കുറ്റകരമാണ്. ഈ കുറ്റം ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അഞ്ചുവർഷം വരെ തടവും പത്തുലക്ഷം രൂപ പിഴയായും നൽകാവുന്നതാണ്. വീണ്ടും കുറ്റം ആവർത്തിച്ചാൽ ഏഴുവർഷം വരെ തടവും പത്തു ലക്ഷം രൂപ പിഴയായും ഈടാക്കാവുന്നതാണ്. മാത്രമല്ല സെക്ഷൻ 67(ബി) ജാമ്യരഹിത കുറ്റകൃത്യമാണ്.
:: ******** ::
കൊച്ചിന്‍ റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തന സംഘടനയായ ബോധിനി നിര്‍മിച്ച് ശ്യാമപ്രസാദ് സംവിധാനം ചെയ്ത Online Predators എന്ന ഷോർട്ട് ഫീലിം. 

 - *************** -
അനുബന്ധം 1 :: റഫറൻസ് / കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ::
http://www.bbc.com/news/uk-24818769
http://www.bbc.com/news/technology-29688996
നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സിലെ ബാലാവകാശ സംഘടനയായ ടെറെ ഡെസ് ഹോംസ്  Terre des Hommes -  https://www.terredeshommes.nl/en
സ്വീറ്റിയെക്കുറിച്ച് കൂടൂതൽ അറിയാൻ :: 
https://www.terredeshommes.nl/en/support-sweetie , https://www.terredeshommes.nl/en/projects/sweetie-20-stop-webcam-child-sex
http://www.internetsafety101.org/predators101.htm
http://www.a-better-child.org/page/784785
http://www.internetsafety101.org/Predatorstatistics.htm
http://www.familysafecomputers.org/predators.htm

https://www.ipredator.co/online-child-predation/

അനുബന്ധം 2 : ചിത്രങ്ങൾ
1. http://images.ninemsn.com.au/resizer.aspx?height=124&width=218&url=http://aca.ninemsn.com.au/img/2012/2506stalk.jpg2. http://yourekavach.com/blog/wp-content/uploads/2015/09/online-predators1.jpg3. https://www.puresight.com/Pedophiles/Online-Predators/online-predators-what-can-you-do-to-protect-your-kids.html4.  https://www.terredeshommes.nl/en5. http://media4.s-nbcnews.com/j/streams/2013/november/131105/8c9593997-131105-sweetie-02.nbcnews-ux-600-480.jpg

9 comments:

 1. തീർച്ചയായും വായി ക്കേണ്ട ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു നല്ല പോസ്റ്റ് ,,, കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നു.

  ReplyDelete
 2. തീർച്ചയായും വായി ക്കേണ്ട ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു നല്ല പോസ്റ്റ് ,,, കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നു.

  ReplyDelete
 3. ഫൈസലിക്ക ബ്ലോഗ്സാപ്‌ ഗ്രൂപ്പിലിട്ട ലിങ്ക്‌ വഴി വന്നതാണു...

  ഓൺലൈൻ ചതിക്കുഴികളേക്കുറിച്ച്‌ നല്ല പഠനം നടത്തിയതായി മനസ്സിലാക്കാം...ഭാവുകങ്ങൾ ഷിബൂ.

  ReplyDelete
 4. കുമാരീ കുമാരന്മാര്‍ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കില്‍....

  ReplyDelete
 5. നല്ല പോസ്റ്റ് . സൈബർ ഇടങ്ങളിലെ ചതിക്കുഴികളെക്കുകുറിച്ച് മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെ കൂടെക്കൂടെ ഒർമ്മിപ്പിക്കുക.

  ReplyDelete
 6. ഓടിച്ചു വായിച്ചു നോക്കി
  നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു - മുഴുവൻ വായിച്ചില്ല - ലെ ഔട്ട്‌ ബുധിമുട്ടാക്കുന്നുണ്ട്
  അതൊക്കെ ശരിയാക്കൂ

  ReplyDelete
 7. വളരെ വളരെ നല്ല പോസ്റ്റ്‌ - സമയം മേനക്കെടുത്തിയത് വെറുതെ ആയില്ല - ആരുടെതും വെറുതെ ആവുകയുമില്ല
  നന്ദി

  ReplyDelete